עברית

תחומי התמחות

/

בטוחות ושעבודים

התמחותו של המשרד בתחום הבנקאות ובתחום חדלות הפירעון, וייצוגם על ידו, דרך קבע, של רוב הבנקים בישראל, הובילה להתמחותו המיוחדת בסוגיות רחבות היקף, הקשורות בבטוחות ובשעבודים, על כל ההיבטים המשפטיים הכרוכים בתחום זה.

 

התאגידים הבנקאיים הם, באופן טבעי ומובהק, נושים המחזיקים בבטוחות שונות ומגוונות, לרבות בשעבודים על נכסים מסוגים שונים, להבטחת התחייבויות צדדי ג' כלפיהם.

 

בהיבטים אלה, מטפל המשרד באופן שוטף, הן ביצירת מסמכי בטוחות וניסוחם, והן במגוון רחב מאד של תיקי ליטיגציה, הליכים משפטיים, הליכי חדלות פירעון, מתן חוות דעת, וניסוח הסכמים שונים, הקשורים כולם בנושאי בטוחות ושעבודים, וכן בניהול מחלוקות המתגלעות ביחס אליהם. 

 

כך, מטפל המשרד בסוגיות בהן מתקיימת תחרות בין נושים שונים מחזיקי בטוחות שונות, מדרגות שונות, ובכלל זה, למשל – תחרות בין בנקים נושים, תחרות בין בנק לבין נושה אחר, תחרות בין בנק בעל שעבוד לבין מעקל, ועוד. כן מטפל המשרד בסוגיות רבות, שונות ומורכבות בנושאים הבאים – שעבודי נכסי מקרקעין, ליווי בנקאי לבניה, שעבוד ניירות ערך, שעבוד מסמכים סחירים, שעבוד נכסים נדים, שעבוד זכויות, המחאות זכות, זכות הקיזוז הבנקאי כבטוחה, זכות העיכבון ואופן מימושה, מימוש בטוחות, ועוד ועוד.

 

ניתן לומר, כי אין למעשה תחום או תת-תחום הקשור בבטוחות ושעבודים שהמשרד אינו בקיא בו, הן בשלב יצירת הבטוחה והן בשלב המימוש ו/או ההתדיינות המשפטית הקשורה בבטוחות ובשעבודים.

 

בנוסף, היקף הפעילות של המשרד בתחום חדלות הפירעון, הפך את המשרד לבר-סמכא בכל הקשור לתחרויות בגין "סוגי" נושים ודיני הקדימה החלים מכח הדין.

 

ניסיונו ומומחיותו של המשרד בתחום הבטוחות והשעבודים באים לידי ביטוי, בין היתר, בשורה ארוכה של תיקים מגוונים שטופלו על ידו משך השנים, שניתן לציין דוגמאות מהם –

  • ייצוג בנק אגוד בהליכי חדלות פירעון של "קבוצת נוגה", בהם נדונה, בין היתר, שאלת תוקפן של ערבויות בנקאיות שהוצאו לבקשת נוגה על ידי תאגידים בנקאיים לטובת צד ג', בהתחשב בטענה כי בשלב הוצאת הערבות הטעו הבעלים של נוגה את הבנקים באשר למטרת הוצאת הערבויות ומהותן. בית המשפט העליון קיבל את עמדת הבנק ביחס לערבויות הנ"ל בהחילו את דוקטרינת "פגמים ברצון" מתחום חוק החוזים (חלק כללי) על ערבויות בנקאיות וקבע, כי מקום בו בנק שהוציא ערבות בנקאית הוטעה באשר למהות הערבות אותה התבקש להוציא, וצד ג', המוטב על פי הערבות הבנקאית, ידע או היה עליו לדעת או "עצם עיניו מדעת" על הטעות, דין הערבות הבנקאית להתבטל.
  • ייצוג בנק לאומי בהליכי מימוש שעבודים שנעשו בקשר עם אחד מהפרויקטים הגדולים והסבוכים של חברת חפציבה, אחת מחברות הבניה הגדולות בישראל, אשר קרסה והותירה חובות של מאות מיליוני שקלים ומלאי גדול של דירות בהליכי בניה. משרדנו התמנה לטפל וטיפל, בהליכי כינוס נכסים מפעיל הכוללים הסדרים עם רוכשים, השלמת בנייה, מכירת מלאי דירות ומקרקעין לבנייה ועוד.
  • משרדנו מעורב באופן תדיר בהליכי חדלות פירעון גדולים ומורכבים במיוחד, לרבות הליכים נגד תאגידים מהגדולים במשק הישראלי, אשר במסגרתם עומדות על הפרק, בין היתר, סוגיות מורכבות בתחום הבטוחות והשעבודים ומימושם. בין הליכים אלה ניתן למנות את ההליכים בעניין פולאר השקעות, מרכזי שליטה, מרינה הרצליה, קבוצת סולאור, יהלומי בן-דור; יהלומי צבי-אור, מ.ק.ר,  חפציבה  וחברות רבות נוספות.